[vc_btn title=”POBIERZ STATUT STOWARZYSZENIA WROTA 44″ color=”warning” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwrota44.pl%2Fpobierz%2Fstatut_wrota44.pdf|title:Statut%20Stowarzyszenia%20Wrota%2044|target:%20_blank|”]

Statut Stowarzyszenia WROTA 44

STATUT STOWARZYSZENIA

 

STOWARZYSZENIE O CHARAKTERZE STRZELECKIM, KOLEKCJONERSKIM ORAZ SYMPATYKÓW BRONI I HISTORII MILITARNEJ WROTA 44

 

Rozdział 1 : Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim, kolekcjonerskim oraz sympatyków broni i historii militarnej „WROTA 44” i jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem sympatyków broni, historii, sportu strzeleckiego, mającym na celu szerzenie i popularyzację strzelectwa sportowego i rekreacyjnego oraz wiedzy z dziedziny broni, historii broni i innych militari.

§2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

§3

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. u. 1989 Nr 20 poz. 104), późniejsze nowelizacje oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Konstantynów Łódzki.

Rozdział 2 : Cele i sposoby działania

§1

Celem Stowarzyszenia jest:

– działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni i historii broni.

– popularyzacja wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni i historii broni.

– promowanie odpowiedzialności i świadomości społecznej z zakresu posiadania i używania broni palnej sportowej i kolekcjonerskiej.

– szerzenie wiedzy z zakresu historii militarnej a w szczególności z rozwoju i zmian w broni palnej na przełomie czasu.

§2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

– współpracę ze wszystkimi osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania.

– krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego.

– promowanie idei legalnego dostępu do broni.

– promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników broni.

– organizowanie wystaw, pokazów, prelekcji i imprez o charakterze strzeleckim i historycznym.

– współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia.

– prowadzenie działalności integracyjnej Członków Stowarzyszenia, wspieranie ich aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.

Rozdział 3 : Teren i środki działania

 §1

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§3

Stowarzyszenie nie może zaciągać pożyczek i kredytów. Wszelkie zobowiązania mogą sięgać jedynie wielkością kwoty którą posiada Stowarzyszenie w dniu zaciągnięcia zobowiązania (faktury z odroczonym terminem płatności).

§4

Za zaciąganie zobowiązań i ich regulowanie odpowiada Prezes Stowarzyszenia.

§5

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

§6

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek Członkom lub pracownikom oraz osobom, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi„.

§7

Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz jego członków, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§8

Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§9

Prezes Stowarzyszenia ma obowiązek przygotowywać zestawienia roczne dotyczące wpływów i wydatków Stowarzyszenia. Mają one być dostępne dla wszystkich członków Stowarzyszenia jeśli o to wystąpią.

§10

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a dochód Stowarzyszenia w całości przeznaczony jest na jego działalność statutową.

§11

Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać osoby i firmy.

Rozdział 4 : Władze Stowarzyszenia

 §1

Władze Stowarzyszenia:

– Zgromadzenie Członków.

– Zarząd.

§2

Zarząd Stowarzyszenia jest jednoosobowy. W jego skład wchodzi Prezes wybierany przez Zgromadzenie Członków.

§3

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia ( Prezesa ) jest bezterminowa, można go odwołać i zmienić:

– decyzją Zgromadzenia Członków, w głosowaniu, bezwzględną większością 2/3 głosów.

– na życzenie Zarządu Stowarzyszenia ( Prezesa ), który dobrowolnie opuszcza pełnioną funkcję – złożenie rezygnacji.

§4

Uzupełnienie Zarządu po usunięciu lub rezygnacji dokonuje Zgromadzenie Członków bezwzględną większością 2/3 głosów.

§5

Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.

Do kompetencji Zgromadzenia Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zarządu, w szczególności:

– uchwalanie zmian regulaminu Stowarzyszenia.

– powoływanie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia.

– rozwiązanie Stowarzyszenia.

– kontrolowanie działań Zarządu Stowarzyszenia.

– rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

– rozpatrywanie skarg na działania Zarządu Stowarzyszenia.

§6

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

– kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.

– przedstawianie propozycji zmian w regulaminie Stowarzyszenia.

– wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków.

– określanie wielkości składek członkowskich.

– przyjmowanie Członków Honorowych.

– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

– wydawanie zaświadczeń o przynależności i legitymacji Członkom Stowarzyszenia.

– przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia.

– podejmowanie decyzji marketingowych i finansowych.

§7

Uchwały Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej podejmowane są zwykłą większością głosów. Mogą być podejmowane w formie pisemnej, w trybie indywidualnego zbierania głosów, za pomocą listów tradycyjnych lub poczty elektronicznej. Dozwolone są również inne nie wymienione formy głosowania, które muszą być wcześniej zaakceptowane przez Stowarzyszenie Członków.

Rozdział 5 : Członkowie Stowarzyszenia

 §1

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych. Członkiem stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu.

§2

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nadaje Zarząd. Zarząd podejmuje decyzje po otrzymaniu deklaracji i wpłaty na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej. Potwierdzenie członkostwa następuje przez wydanie przez Zarząd Stowarzyszenia zaświadczenia o przynależności członkowskiej. W późniejszym czasie na wniosek Członka Stowarzyszenia wydawana jest odpowiednia legitymacja członkowska.

§3

Status Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje się osobie chcącej przystąpić do Stowarzyszenia lub będącej w Stowarzyszeniu, która swoją pracą na rzecz Stowarzyszenia wyjątkowo i w znaczący sposób przyczyniła się do jego rozwoju. Taki status nadaje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Honorowy członek Stowarzyszenia zwolniony jest obligatoryjnie z płacenia składek członkowskich.

§4

Do obowiązków wszystkich Członków Stowarzyszenia należy:

– przestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia.

– popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

– dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

– rozwijanie umiejętności strzeleckich.

– terminowe opłacanie składek członkowskich.

Do praw wszystkich Członków Stowarzyszenia należy:

– uczestniczenie w Zgromadzeniu Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.

– korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi.

– udział w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie.

– zgłaszanie wniosków co do działalności stowarzyszenia.

§5

Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje przez:

– rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.

– śmierć członka.

– wykluczenie przez Zarząd.

§6

Wykluczenie może nastąpić w przypadku:

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

– z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

§7

Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały zainteresowanemu. Decyzja Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§8

Osoby, które identyfikują się z celami Stowarzyszenia, a z jakiegoś powodu nie chcą lub nie mogą zostać członkami Stowarzyszenia, mogą zostać jego sympatykami. Sympatykiem zostaje się poprzez złożenie deklaracji.

Rozdział 6 : Postanowienia Końcowe

 §1

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków podejmuje bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określany jest również sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§2

Zmiana regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§3

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.